Netto kōkoku no kōka o 100% kakujitsu ni agetsuzukeru tameni : Kōkoku kōka sokutei no pointo