Dai nishu denki kōjishi ginō shiken kōhyō mondai no gōkaku kaitō.